نیایش

فقدان نیایش در ملتی برابر با سقوط آن ملت است، «الکسیس کارل» نیایش نیایش یکی از موثرترین عوامل تهذیب نفس، صفای باطن و رسیدن به کمال و قرب خداوند متعال است که پیوند انسان رابه زیبایی با خدای یکتا برقرا...