اعلام آمادگی برای۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در نیشابور...

سرود توسعه در کوچه های نیشابور اعلام آمادگی برای۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در نیشابور نخستین همایش آرمان شهر نیشابور و فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه در حالی آغاز شد که این همایش میزبان مدعوین ...

دردهای مشترک ۷۵۰روشندل نیشابوری

دردهای مشترک ۷۵۰روشندل نیشابوری گزارشی به بهانه روز عصای سفید قرار است روز ۲۳ مهر در ایران و ۱۵ اکتبر در جهان برای بار پنجاهم، روز جهانی نابینایان جشن گرفته شود ، اما فقط جشن می گیرند، برای قشری از ا...

آشتی تماشاگران با تئاتر شهرمان هستیم

منتظر آشتی تماشاگران با تئاتر شهرمان هستیم! در شماره ۲۰۱خیام نامه خواندید که سکوت تئاتر نشابور شکست و تئاتر نیشابور بعد از مدتها، با نمایش» کسی این جا نیست؟» به عنوان تنها نمایش راه یافته از نیشابور ...