دامگه حادثه

دامگه حادثه در هوا چند معلق زنی و جلوه کنی                 ای کبوتر نگران باش که شاهیـــن آمد رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار             گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد چه خوب است که به انسان درد...