اگر فرزندتان افت تحصیلی دارد.

اگر فرزندتان افت تحصیلی دارد…..     اگر احساس می کنید علاقه مندی کودکتان به درس کم شده است . اگر از افت تحصیلی فرزندتان رنج می برید. شیوه مقابله با آن عصبانیت ، پرخاشگری وتحقیر فرزندتان نیست. ا...