افتتاح مرکز جذب و خدمات سرمایه گذاری نیشابور...

افتتاح مرکز جذب و خدمات سرمایه گذاری نیشابور مظفری:امیدوارم بتوانیم همگام با یکدیگر کاری برای نیشابور انجام دهیم با حضور معاون استاندارخراسان رضوی، مرکز جذب وخدمات سرمایه گذاری نیشابور افتتاح شد معاو...