اعسار

اعسار قسمت دوم دعوی اعسار به دوطریق قابل رسیدگی است : ۱-طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی ۲-طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه در هر دوصورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد،معرفی حداقل ...

اعسار

اعسار قسمت اول مُعسَر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود، یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: الف: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ب: ...