اعسار

اعسار قسمت دوم دعوی اعسار به دوطریق قابل رسیدگی است : ۱-طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی ۲-طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه در هر دوصورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد،معرفی حداقل ...