اعسار

اعسار قسمت اول مُعسَر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود، یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: الف: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ب: ...