اعتیاد

اعتیاد اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها باکم وکیف مشخص ودرزمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید . یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد وعوامل مخدر درمانی عامیانه ، غیر مع...