اعتراف به توقیف بدون جرم و دلیل خیام نامه در سال۸۹...

گفتگوی متفاوت و خواندنی با معاون مطبوعاتی دولت سابق و عامل توقیف خیام نامه اعتراف به توقیف بدون جرم و دلیل خیام نامه در سال۸۹ محمد علی رامین معاون مطبوعاتی معزول وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد که سابقه ...