اعتراض به سفارشات متعدد برای استخدام در شهرداری...

تصویب اعمال تخفیف در پرداخت بدهی ها به شهرداری اعتراض به سفارشات متعدد برای استخدام در شهرداری حضور شهردار و لوایحی که مجددا به شورا آورد و نیز خواهش های مکرر وی، باعث تصویب تخفیف در بدهی ها برخلاف آ...