اضطراب و امتحان

اضطراب و امتحان اضطراب چیست؟ معمولا وقتی نام آزمون وامتحان به میان می آیدهمراه باآن ترس واضطراب نیز تداعی میشود.اضطراب نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است که باعث اشتغال ذهنی فرد و فرار او از موقعیت...