نگاه مشروعیت محور، آفت جریان اصولگرا در تعامل با مردم است...

نگاه مشروعیت محور، آفت جریان اصولگرا در تعامل با مردم است حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده دوره۷ و ۸ می گوید: جریان اصولگرایی یک جریان سنتی و محافظه کار است به سختی تغییر در آن شکل می گیر...