اصولگرایان نیشابور در دام تندروها

اصولگرایان نیشابور در دام تندروها بازی «دلواپسان» نیشابور با دعوت از چهره های تندرو کلید خورد خیام نامه در مقام انتشار خبر، به گزارش اظهارات سردار سعید قاسمی در نیشابور می پردازد و مسئولیتی در قبال م...