وزیر راه به مردم نیشابور اطمینان داد

وزیر راه به مردم نیشابور اطمینان داد: اصلاح مسیر جاده حرم تا حرم کمک ۵۰ میلیارد ریالی وزرات راه برای تکمیل پروژه تقاطع میدان باغرود باید برای توسعه نیشابور از طرح جامع فراتر رویم استاندار باور نمی کر...