دیوانگان و بی اعتباری دنیا از نگاه آنان...

دیوانگان و بی اعتباری دنیا از نگاه آنان بخش سوم در این دیر پرفسانه که پایان زندگی آدمی مرگ است، چه خوشی و نشاطی وجود دارد؟ شراب خوش گوارش، آتشی است که می سوزاند. نسیم خوشی که بر تو می وزد ، غبار خاک ...