استبداد شرقی

استبداد شرقی در مورد استبداد، خودخواهی و خودرایی حاکمان در تاریخ ایران و جهان ، مطالبی بسیار به نگارش درآمده؛ چرا که حاکمان مستبد، کشور را ملک شخصی خود دانسته و هرگونه اراده فرمایند بازیر دستان خود ب...