سفرهای گسترده تجاری برخی وزرای دولت احمدی نژاد در استان های مختلف عراق...

سفرهای گسترده تجاری برخی وزرای دولت احمدی نژاد در استان های مختلف عراق! روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «از استانهای مختلف عراق خبر میرسد در این کشور هلدینگ هایی مشغول فعالیت شده اند که سهامداران آنها تع...