آثار حقوقی غیر استاندارد بودن کالا و خسارت ناشی از آن...

برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد و ...