در پای ِ عمارت ِ ویران

در پای ِ عمارت ِ ویران ۱- شهریور ۱۳۸۶؛ منزل استاد دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی. ایرج زبردست رباعی می خواند و استاد از پنجره ای که به قامت یک دیوار است بیرون را می نگرد. من نیز غزلم را می خوانم و مقامی ا...