جشنواره شعر «از طوس تا نیشابور» بین المللى می شود...

با شرکت شاعران کشورهاى فارسى زبان : جشنواره شعر «از طوس تا نیشابور» بین المللى می شود مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوى با بیان اینکه پنجمین جشنواره بین المللى شعر از طوس تا نیشابور در سال جاری برای ا...