بریم باغ

بریم باغ خیلی باحال است که یک آقای خیلی جدی یک نشریه داشته باشد بعد برود عضو شورای شهر شود بعد در نشریه اش با خودش مصاحبه کند و بعد، از حرف های خودش در صفحه ی نخست نشریه اش تیتر بزند! نشریه ی مهر نیش...