اخبار کوتاه از شهرستان

اخبار کوتاه از شهرستان – متقی پور/ سعیدی رییس دانشگاه آزاد نیشابور گفت: در راستای هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی دانش بنیان طرح ایجاد مرکز تحقیقاتی «گیاهان دارویی» تهیه و جهت کسب مجوزهای لازم به...