در خبرها نیامده بودکه:

در خبرها نیامده بودکه: ظاهرا انتخاب نامنی به عنوان فرماندار نیشابور قطعی شده و وی بزودی معرفی خواهد شد. اطلاعات رسیده به خیام نامه حاکی است وی مدیر اجرایی توانمندی است و در شرایط کنونی می تواند با تف...