تکرار قهرمانی دانشگاه آزادی های نیشابور در مشهد و تربت حیدریه...

تکرار قهرمانی دانشگاه آزادی های نیشابور در مشهد و تربت حیدریه تیم های هندبال پسران برای هفتمین سال متوالی، والیبال دختران برای پنجمین سال متولی و دو میدانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور موفق به کس...