احیای پیشینه علمی و فرهنگی نیشابور با انتخاب آن به عنوان پایتخت کتاب ا...

احیای پیشینه علمی و فرهنگی نیشابور با انتخاب آن به عنوان پایتخت کتاب ایران نیشابور سالیان بسیار پایتخت سیاسی، فرهنگی، علمی و هنری ایران پهناور بوده و مدارس و کتابخانه ها و نظامیه آن قطب بلا منازع و ب...