چرا نامنی توانایی دفاع از مطالبات به حق مردم نیشابور را دارد؟...

چرا نامنی توانایی دفاع از مطالبات به حق مردم نیشابور را دارد؟ توضیح خیام نامه: درشماره ی ۲۰۹خیام نامه، مورخه ی ۲۴/ ۸/ ۹۳؛ مطلبی با عنوان«آیا فرماندار نیشابور از سبزوار می آید؟» درج شده بود. در این خص...