«آرمان شهر» و شورای شهر بی آرمان

«آرمان شهر» و شورای شهر بی آرمان آبادی قلعه، از پهنای راه آن معلوم است چند هفته قبل با صرف ده ها میلیون تومان از جیب شهرداری همایش تحت عنوان «نیشابور، آرمان شهر سرمایه گذاری» برگزار شد. همایشی شتاب ز...