در خبرها نیامده بود شماره ۲۲۶

در خبرها نیامده بود که:یکی از معاونین پر حاشیه ی شهرداری نیشابور،اخیرا بدون هماهنگی با شهردار ،اقدام به استخدام یکی از نزدیکان خود نموده بود که گویا با واکنش شهردار و لغو آن مواجه می شود. در خبرها نی...