مهارت مقابله با استرس

  بخش دوم دوستان سلام. در بخش نخست این نوشتار تعریف ((استرس)) را ارایه نموده و تقسیم بندی آن از نظر شدت را به سه قسمت شدید، معمولی و خرد شرح دادم. انواع استرس از نظر کیفیت عبارتند از: ۱- استرس ه...