تاریخ نگاران وطبقات نویسان نیشابوری در دوره اسلامی...

تاریخ نگاران وطبقات نویسان نیشابوری در دوره اسلامی (بخش چهارم) ۶- سَلّامی (ابوالحسین علی بن احمد اسلامی البیهقی النیشابوری) وی از شاعران و مورخان قرن چهارم هجری محسوب می شود، به گفته بیهقی وی تالیفات...