بیمارستان های نیشابور دوره اسلامی

بیمارستان های نیشابور دوره اسلامی نیشابور در دوره اسلامی به مدت شش سده(قرن)پرتو افشان اندیشه های علمی وفلسفی بود ودارالعلم خراسان وایران به شمار می آمد.در این دوره طلایی نیشابور مقام اول را از نظر سا...