ابوالقاسم حسن واعظ نیشابوری

در نیمه ی دوم قرن چهارم هجری یکی از مفسران و محدثان و ادبای نیشابور، به نام ابوالقاسم حسن واعظ نیشابوری، (متوفی ۴۰۶ هـ .ق) کتابی تصنیف کرد به نام عقلای مجانین. موضوع این کتاب چنان که از نام آن پیداست...