آیت الله هاشمی: اگرکسی با نگاه سیاسی، مردم را از رأی دادن به یک نفر با...

آیت الله هاشمی: اگرکسی با نگاه سیاسی، مردم را از رأی دادن به یک نفر با ردّ صلاحیت محروم کند، دست بردن در حق الناس است آیت الله هاشمی در مصاحبه با هفته نامه مثلث گفتند: هر کسی که ادعای پیروی از ولایت ...