طنز خیام نامه

رابطه ی فیلترینگ، فیسبوک و دفترچه های قسط شما! گویا چندی پیش، امام جمعه محترم نیشابور توانسته اند از آیات قرآن استنباط کنند فیلترینگ را قرآن مطرح کرده است و به نقل از خبرگزاری فارس در خطبه های نماز ج...