هشدار آیت الله شبیری زنجانی نسبت به ترویج دهه های پیاپی عزاداری...

هشدار آیت الله شبیری زنجانی نسبت به ترویج دهه های پیاپی عزاداری آیت الله سید موسی شبیری زنجانی گفت: افراط در عزاداری ها به تفریط می انجامد. جامعه عرفا نمی تواند نسبت به این همه عزاداری پیاپی مراقبت د...