آیا خیام منجم است؟

آیا خیام منجم است؟ ۲۸ اردیبهشت برای هر ایرانی فرهنگ دوست یادآور یک نام بزرگ است: خیام نیشابوری. اگر بپذیرم بهترین دفاع از یک شخصیت، معرفی واقعی اوست. شاید انگیزه ای ژرف تر در یافتن پاسخی مناسب برای پ...