آیا انسان گرگ انسان است؟

آیا انسان گرگ انسان است؟ نگاهی به زمینه های شیوع ویروس خشونت! رواج جنگ های مذهبی و کشتار بی رحمانه ی انسان ها توسط گروه های تندرو و مطلق گرا، پدیده ای است نادر در جهان مدرن که پس از فرو پاشی اتحاد جم...