آیاکودک شما بیش فعال است؟

آیاکودک شما بیش فعال است؟ بخش دوم دلایل بیش فعالی دلیل به وجود آمدن بیش فعالی احتمالا ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است.این کودکان دربخش های توجه و تمرکز در مغز دچار نقص جزئی هستند. از عواملی که می ...