طنز خیام نامه نگرانم! نگرانم!

نگرانم! نگرانم! همین ابتدای کار از جناب سبحانی نیا سپاس ویژه داریم برای این که رک و راست گفته اند از این که آقای مظفری فرماندار نیشابور شوند نگرانی هایی داشته اند. کاش این شفافیت را در دیگر موارد هم ...