«آلپ ایران» در تسخیر نیشابوری ها

  سید باقر میر علمدار- برای اولین بار خط الرأس اشترانکوه، دومین خط الرأس فنی کشور معروف به « آلپ ایران»، در استان لرستان به تسخیر کوهنوردان نیشابوری درآمد.   سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ن...

انتشار خیام نامه شماره ۲۳۶

  در نشست صنعتگران با فرماندار عنوان شد: اگر فشارها ادامه پیدا کند همین چند واحد هم تعطیل خواهد شد هفت ساله کارخانه ام تعطیل شده؟! یک نگهبان با یک سگ دارم؛ بیمه و مالیات هم باید بدهم؟! «آلپ ایرا...