رئیس جمهور: به دنبال آشتی برویم چرا دانشگاهیان ما سکوت می کنند؟...

رئیس جمهور: به دنبال آشتی برویم چرا دانشگاهیان ما سکوت می کنند؟ به گزارش ایسنا، دکتر حسن روحانی در اجلاس رؤسای دانشگاه ها، در قسمتی از سخنان خود گفتند: می خواهم یک نقد هم نسبت به دانشگاه بکنم؛ البته ...