گزارش تحلیلی میزان بارندگی نیشابور از ابتدای مهرماه...

آسمان نیشابور مهربان تر شد گزارش تحلیلی میزان بارندگی نیشابور از ابتدای مهرماه افزایش ۱۴درصدی باران های پاییزی بارندگی های پاییزی در نیمه نخست آبان سبب خوشحالی بسیاری از همشهریان به ویژه کشاورزان نیش...