آزادی در اسلام

آزادی در اسلام نخستین قانون اساسی که ازآزادیهای بشرسخن گفته است قانون اساسی ایالت متحده امریکاست که دراواخرقرن هیجدهم میلادی تدوین شد و پس ازچندی قانون اساسی فرانسه نیزآن آزادی ها را تضمین کرد اما دو...