مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص چرایی عدم برخورد با برخی متخل...

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص چرایی عدم برخورد با برخی متخلفان: دنبال این ها نباشید، از این چیزها زیاد است!! در نیشابورداس به دستمان گرفتیم و ۴ نفر را تغییر دادیم در حالی که باید فقط ۲ نفر...