آرامگاه هر قدیس یک بنگاه مالی

بخش سوم در دو شماره ی قبل به بخشی از دلایل رویگردانی مردم اروپا از دین رسمی وحکومتی اشاره گردید و بیان شد که در قرون وسطی مقام عالی پاپ و مبلغان رسمی وی ، خود را نمایندگان خدا بر زمین دانسته و بتدریج...