شارژ رایگان کپسول های آتش نشانی شهروندان در صورت کمک به دیگران...

سازمان آتش نشانی نیشابور ایمنی را به خبرنگاران هدیه کرد؛ شارژ رایگان کپسول های آتش نشانی شهروندان در صورت کمک به دیگران مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیشابور در نشست خبری خود با خبرنگاران نیشابور از شارژ...