گفت وگو با عباس کرخی ریاست اداره ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور...

گفت وگو با عباس کرخی ، شاعروکارشناس ارشد ادبیات فارسی وریاست اداره ارشاد اسلامی باز هم باید زیست بن مایه ی فرهنگ ایرانی را می توان در تشکیل امپراطوری هخامنشیان ، شاهنشاهی ساسانیان، سلطه اعراب ، حمله ...