آرزوهای کال ( مجموعه داستان های کوتاه – سیما رحمتی )...

حجت حسن ناظر تازه ترین و پنجمین کتاب از میانه ی گزیده داستانهای  سیما رحمتی توسط انتشارات آوای رعنا به بازار نشر عرضه گردید. این اثر شامل ۹ داستان می باشد با عناوین : آرزوهای کال ، نه سپید سپید نه سی...

دیگران درباره ی خیام چه می گویند؟

عُمَر بن ابراهیم خَیام نیشابوری  که آوازه اش از هر ایرانی دیگری در جهان بلند تر است ودر ایران کوتاه تر!  کسی است که ایرانیان بعد از قرن ها او را از دریچه چشم فیتزجرالدِ انگلیسی دیدند و شناختند و به س...

صفای خاطر حکیم

« هر قصه را مغزی هست. قصه را جهت آن مغز آورده اند نه از بهر دفع ملالت. به صورت حکایت برای آن آورده اند تا آن اغراض در آن بنمایند.» (مقالات شمس) با اندکی تسامح می توان گفت هراثرهنری –ادبی  روایتی است ...

جهان خیام در جام فردوسی

تنظیم: فروغ خراشادی گزینش از مقاله ای به همین عنوان از دکتر بتول فخر اسلام، مدرس بنیاد فردوسی توس در این پژوهش، نویسنده به مهم‌ترین همسانی‌های فکریِ دو خردمندِ خراسان، فردوسی و خیّام پرداخته است:   ش...

والدین دو نفر از بچه های دنیا

فروغ خراشادی فیلم lion )شیر( نخستین کارگردانی «گارث دیویس» کارگردان استرالیایی، درامی واقعی از زندگی یک پسر هندی ست که پروسه ساخت آن ۴ سال به درازا کشیده و در سال ۲۰۱۶ به روی پرده رفته است. فیلم ساخت...

از کران تا به کران، از دریا به دریا

  اشعار داریوش شایگان دیباچه ؛ هانری کُربَن ، ترجمه گلنار گلناریان- مقدمه علی دهباشی      حجت حسن ناظر ” هیچ گوری مرا انتظار نمیکشد، هیچ گوشی صدایم را نمی شنود، هیچ خیزی مرا به رویای کودکی...

ریاضیات «زیبا شناسی» و کمال انسانی

«زیبا شناسی» به عنوان شاخه ای از فلسفه به تحلیل مفاهیم مربوط به ادراک زیبایی می پردازد.موضوعات ادراک زیبایی در ریاضیات شامل تمامی قضایا،برهان ها و تئوری هایی است که موضوع تجربه زیبا شناختی قرار می گی...

چرا به خواندن «سعدی» نیاز داریم

گفت و شنودی با مدرس بوستان و گلستان درباره اندیشه و آثارِ «استاد سخن» فروغ خراشادی «هنوز از گلِ بوستان بَقیّتی موجود بوده» که می گویند مصلحِ «مصلحت اندیش» نگارشِ گلستان را در سال ۶۵۶ قمری آغاز کرده ا...

دفتر بزرگ عطار لبریز از اندیشه های خیرخواهانه است...

طرح عطار بر شعر نقاش گفتگو با علی روکی، نقاش تابلوهای عطار نیشابوری فروغ خراشادی نقاشی یکی از  هنرهای ترسیمی، سومین مورد از هنرهای هفتگانه به شمار می رود، این هنر نه تنها آرزو خلق می کند و دنیایی خیا...