نوشتن به مثابه ی تراژدی “پیشکش به آنان که در راه اعتلای فرهنگ دو...

حجت حسن ناظر ” ادبیات برای آنان که به آنچه دارند خرسند و از زندگی آنگونه که هست راضی اند سخنی ندارد که بگوید، ادبیات خوراک جان های نا خرسند و عاصی است ، زبان رسای ناسازگاران و پناهگاه کسانی که ...

ابدیت ، لحظه ی عشق  (چاپ چهارم )

گزیده اشعار غاده السّمان شاعر و رمان نویس توانمند سوری ترجمه ی دکتر عبدالحسین فرزاد                     حجت حسن ناظر ” میان من و تو ، در درازنای عمر ، نان بود و مرکب ، اینک در قاره ای دیگر ، در...

بررسی دیوباد در نیشابور

مصطفی بیان بعدازظهر سه شنبه ۲۱ خرداد ماه، انجمن داستان سیمرغ نیشابور میزبان نویسنده ی رمانِ «دیوباد»، ساناز حائری بود. این نشست ادبی با حضور تعدادی از داستان نویسان و اعضای انجمن داستان در کتابکده فر...

پرسش فلسفیِ فلسفه چیست

مجید نصرآبادی برخی از مفاهیم هستند که قرن هاست توسط بشر به کار گرفته شده است اما درباره آن کمتر اندیشیده است. مفاهیم در نزد انسان‌ها از دوره ای تا دوره ی دیگر دستخوش تغییر می‌شود و حتی درهرجغرافیای ا...

آرزوهای کال ( مجموعه داستان های کوتاه – سیما رحمتی )...

حجت حسن ناظر تازه ترین و پنجمین کتاب از میانه ی گزیده داستانهای  سیما رحمتی توسط انتشارات آوای رعنا به بازار نشر عرضه گردید. این اثر شامل ۹ داستان می باشد با عناوین : آرزوهای کال ، نه سپید سپید نه سی...

دیگران درباره ی خیام چه می گویند؟

عُمَر بن ابراهیم خَیام نیشابوری  که آوازه اش از هر ایرانی دیگری در جهان بلند تر است ودر ایران کوتاه تر!  کسی است که ایرانیان بعد از قرن ها او را از دریچه چشم فیتزجرالدِ انگلیسی دیدند و شناختند و به س...

صفای خاطر حکیم

« هر قصه را مغزی هست. قصه را جهت آن مغز آورده اند نه از بهر دفع ملالت. به صورت حکایت برای آن آورده اند تا آن اغراض در آن بنمایند.» (مقالات شمس) با اندکی تسامح می توان گفت هراثرهنری –ادبی  روایتی است ...

جهان خیام در جام فردوسی

تنظیم: فروغ خراشادی گزینش از مقاله ای به همین عنوان از دکتر بتول فخر اسلام، مدرس بنیاد فردوسی توس در این پژوهش، نویسنده به مهم‌ترین همسانی‌های فکریِ دو خردمندِ خراسان، فردوسی و خیّام پرداخته است:   ش...